DABAS TŪRISMA INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE SLĪTERES NACIONĀLAJĀ PARKĀ

No 2015. gada 5. maija līdz 2015. gada 13. oktobrim SIA „PRETPILS” saskaņā ar iepirkuma līguma Būvdarbi LP-1 Reģ. DAP 1.17.18/3/2015-P kā ģenerāluzņēmējs veica būvdarbus „Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Slīteres nacionālajā parkā” projekta „Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārta” ietvaros. 

Būvobjektā veikti: jaunu stāvlaukumu būvniecība un esošo stāvlaukumu seguma atjaunošana - 3178 m2, jaunu taku, ar grants segumu, izbūve un esošo taku, ar grants segumu, seguma atjaunošana – 1162 m, jaunu taku, dēļu segumu, izbūve – 146 m, jaunu koka norobežojošu barjeru izbūve – 160 m, jaunu koka kāpņu izbūve – 16 m, norādes zīmju izbūve – 9 gb, jaunas tualetes būvniecība – 1 gb, soliņu un atkritumu urnu montāža – 2 gb un velo statīva montāža – 1 gb.